Pair programming with a skeleton today.

Myles Braithwaite @myles