Awesome sky over Lake Ontario.

Myles Braithwaite @myles