I feel personally victimized by mypy.

Myles Braithwaite @myles