Went to the beaches today for a photo walk.

Myles Braithwaite @myles